Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties, onverschillig of het overeenkomsten van koop en verkoop dan wel andere overeenkomsten betreft, indien en voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, diegene die met ons een overeenkomst wil sluiten of sluit, wordt hierna aangeduid als "afnemer". algemene inkoopvoorwaarden waarvan de afnemer zich bedient binden ons niet tenzij en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door ons aanvaard. het aanvaarden van onze bestelbons of facturen houdt in het aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden.

Aanbiedingen
Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. 

Retourrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

U heeft het retourrecht wanneer het gaat over producten, waar het gaat over beschadiging, niet functioneel zijn, constructiefout, dit direct na aankoop. Ook hebben bepaalde goederen garantie binnen ons bedrijf, deze kan je altijd retour zenden rekening houdend met de overeengekomen garantievoorwaarden (termijn). Contacteer ons, en wij zorgen dat het pakket wordt opgehaald. De kosten worden in vele gevallen niet in rekening gebracht, wel zijn er uitzonderingen, hierover wordt de klant geinformeerd bij het telefonisch contact.

We vragen om bij een retourzending altijd een formulier mee op te sturen waarin staat wat er precies mis is. Van zodra de zending ons bereikt zullen we contact opnemen en verdere stappen nemen in het proces. Let wel op dat wij het recht voorbehouden om een retourzending goed te keuren al dan niet. Wanneer het een terugbetaling betreft , wordt deze direct afgehandeld na goedkeuring van de retourzending, u wordt dan ook direct op de hoogte gebracht. Ook kunnen goederen gewisseld worden. Waneer we vaststellen dat de goederen beschadigd zijn door de afnemer of er is een waardevermindering opgetreden, dan zal de retourzending terug worden opgestuurd naar de afnemer, en worden er geen verdere stappen ondernomen.

 Uitzonderingen retourneren

  A. Maatwerk (koffers, beugels,..)

 B. Producten die door hun staat (beschadiging) niet kunnen worden teruggezonden

 C. Producten waarvan de benodigde accessoires ontbreken.

 D. Schoenen/Klompen mogen geen draagsporen hebben

 Garantie

·         Alle verlichting die aangekocht worden, genieten een éénjarige garantie.

·         Producten die kort na aankoop niet functioneren naar behoren worden ingewisseld of gecrediteerd.


 Retouradres:

MATRO Truck Accessoires NV
Atealaan 65
B-2200 Herentals
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+32 (0)14/28.64.44
RPR 2788070 Turnhout
BE0433.302.067
KBO: 0433302067


Prijzen
Indien na datum van aanbieding of na totstandkoming van de overeenkomst de materiaalprijzen van goederen een verhoging ondergaan zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs of prijzen dienovereenkomstig te verhogen en is afnemer tot betaling van de verhoging of de verhogingen verplicht.

Levertijd
De levertijd van de meeste van onze producten bedragen 1 tot 2 werkdagen. Dit slaat wel op goederen die op vooraad/stock zijn. Goederen die een bestelling moeten ondergaan bij de toeleverancier hebben een langere levertijd nodig. Als de levertijd, die aangegeven wordt, overschreden wordt, vragen wij om met ons contact op te nemen. Ook kan het zijn dat we door onverwachte omstandigheden onze levertermijn niet kunnen nakomen( overmacht,...).
 

Overmacht
onder overmacht wordt verstaan bedrijfsstoornis van elke aard, zoals staking, transportmoeilijk­heden of de weigering tot nakoming van een overeenkomst tussen ons en een onzer leveranciers. indien wij voorzien dat tengevolge van overmacht de gesloten overeenkomst door ons in het geheel niet zou kunnen worden nagekomen, hebben wij te onzer keuze het recht de overeenkomst ontbonden te verklaren dan wel de nakoming van onze verplichting op te schorten, in beide gevallen zonder dat een van de partijen aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.

Verzending
Goederen worden verzonden met de daarvoor aangestelde vervoersmaatschappij. De verantwoordelijkheid voor de goederen die worden verzonden liggen bij de afnemer. 

Verpakking
verpakking wordt tegen kostende prijs in rekening gebracht. verpakking van goederen afkomstig uit het buitenland wordt nimmer teruggenomen.

Reserves
in geval van verborgen gebreken moeten op straffe van verval van recht, de opmerking en/of reserves met betrekking tot een bepaalde zending of levering schriftelijk geschieden en dit binnen de 8 dagen volgend op de datum van ontvangst of van levering. bij zichtbare gebreken dient onmiddellijk protest aangetekend.

Aansprakelijkheid
in alle gevallen waar onze verantwoordelijkheid kan weerhouden worden zal ze beperkt worden volgens onze eigen keuze, tot het vervangen van de gebrekkige koopwaar of de tegenwaarde ervan op het ogenblik van de verkoop. onze verantwoordelijkheid is strikt en volledig uitgesloten voor alle schade toegebracht door de geleverde of verkochte koopwaar aan personen, goederen, roerende of onroerende.

Afbeeldingen, modellen, enzovoorts
alle ten behoeve van bestelling of aanbiedingen door ons aan afnemer verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documenten, blijven ons eigendom. het is afnemer verboden enige afbeelding, monster, tekening of ander document aan een derde, een concurrerende firma daaronder uitdrukkelijk begrepen, te overhandigen of te tonen, zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. door het aanvaarden van onze goederen en/of onze factuur, bevestigd de afnemer het bestaan van en de aanvaarding van onze rechten op de “modellen”, in de meest brede zin van het woord.

Eigendomsvoorbehoud
de eigendom van het geleverde goed gaat eerst dan op de afnemer over, nadat deze jegens ons al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden voldaan heeft. tot dat tijdstip houdt hij de goederen voor ons, met dien verstande dat alle risico's voor beschadiging of tenietgaan van het goed of schade veroorzaakt aan het goed door afnemer of een derde, van de dag van de levering af voor rekening de afnemer zijn. terugname in geval van niet naleving der verplichtingen geschiedt op kosten van de afnemer. de afnemer verleent ons hierbij uitdrukkelijk de toelating de plaats en/of plaatsen te betreden waar het goed en/of goederen zich bevinden. in geval van wijziging van het solventievermogen van de afnemer, behoudt de verkoper zich eveneens het recht voor de reeds geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen onder dezelfde hogergenoemde voorwaarden. voor Nederland is automatisch het systeem van verlengd eigendomsvoorbehoud van toepassing.  alle wettelijke voordelen blijven ter beschikking van de verkoper. indien de koopwaar nog niet geleverd is of slechts gedeeltelijk, behoudt verkoper het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling de verkoop nietig te verklaren ofwel alle mogelijke garantie te eisen welke hij nodig acht voor de uitvoering der verbintenissen van de afnemer.

Betaling
Na betaling wordt er meestal een elektronisch factuur verstuurd naar het opgegeven e-mailadres op de webshop, of wordt het per post verzonden , naar het opgegeven adres van de afnemer.


de ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 b.w. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. ingeval de betaling niet volgt binnen de 8 dagen na het opzenden van een aangetekend herinneringsschrijven, is de schuldenaar gehouden bij toepassing van artikel 1147 b.w. tot het betalen van een schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 20 % van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 40.00 euro. bovendien is van rechtswege een interest verschuldigd van 1,2 % per maand vanaf de vervaldatum van de factuur. als plaats van betaling geldt ons kantoor te Herentals of onze bankiers te Nijlen, een en ander als aangegeven op de factuur. wij behouden ons het recht voor onmiddellijk betaling te eisen van alle bedragen vermeld op onze facturen. op dezelfde wijze kunnen wij volgens art. 43 van de wet op de wisselbrieven onze rechten op onmiddellijke betaling doen gelden voor de vervaldag van de wisselbrief ingeval de betrokkene, acceptant of niet, zich bevindt in een toestand van staking van betaling of kennelijk onvermogen. zal van rechtswege beschouwd worden als verkerende in dergelijke toestand de betrokkene die een wissel, welke voorafgaandelijk vervallen is ten onze voordeel, heeft laten protesteren of zulke wissel niet betaald heeft op de vervaldag.

Reclame; garantie
gebruikte goederen worden uitsluitend verkocht en geleverd in de staat waarin zij zich ten dage van de aanbieding bevonden, dan wel door afnemer te bezichtigen zijn geweest, zonder enige garantie onzerzijds; elke vordering tot ontbinding en/of schadevergoeding is uitgesloten.
goederen niet vallende onder het begrip "gebruikte goederen" worden door ons verkocht en geleverd onder garantie tegen materiaal- en constructiefouten. indien wij van onze fabrikant een garantie hebben verkregen die ruimere strekking heeft dan de voormelde garantie tegen materiaal- en constructiefouten, zullen wij alleen verplicht zijn deze verdergaande garantie jegens onze leverancier/fabrikant in te roepen. elke reclame op goederen, niet vallende onder het begrip "gebruikte goederen" moet binnen veertien dagen na leveringsdatum schriftelijk worden gedaan. elk recht op garantie is vervallen indien deze termijn wordt overschreden. indien ook naar ons oordeel de afnemer zich terecht beroept op een materiaal- en/of constructiefout, zullen wij uitsluitend gehouden zijn tot herstel van deze materiaal- en/of constructiefout, ten onzen koste. de vordering tot ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding is uitdrukkelijk uitgesloten. uit hoofde van enige reclame kan afnemer de betaling van de overeengekomen prijs geheel, noch gedeeltelijk weigeren.

Toepasselijk recht

Op al onze overeenkomsten, ook die met buitenlandse afnemers, is uitsluitend de belgische wetgeving van toepassing.

Geschillen
alle geschillen behoren zonder uitzondering uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van antwerpen of het vredegerecht van het zevende kanton antwerpen.

-tout acheteur désirant obtenir nos conditions générales de vente en langue française est prié de nous demander. s'il omet cette condition il est considéré accepter et reconnaître nos conditions générales de vente rédigées en langue néerlandaise ci-dessus.
-any purchaser who wishes to obtain our general terms of sale in english, is requested to apply for same.
if he fails to comply with this, he shall be considered to accept and acknowledge our general terms of trade drawn up in dutch above.
-jeder käufer, der unsere allgemeine verkaufsbedingungen in deutscher fassung zu erhalten wünscht, wird freundlichtst gebeten, dies ausdrücklich zu erwähnen. sollte der käufer dies unterlassen, so wird er geachtet, unsere oben in niederländischer sprache abgefassten allgemeinen verkaufsbedingungen anzunehmen und anzuerkennen.